Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.happypets.nl en www.dieren-benodigheden.nl en in alle gevallen waarin u een aankoop doet bij dierenspeciaalzaak Happy Pets. Happy Pets is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op deze website zijn geplaatst.

1.2. Happy Pets is gevestigd in de Bergstraat 6, 6701 AC te Wageningen. Telefoonnummer 0317 – 42 66 14.

1.3. De website www.happypets.nl is onderdeel en eigendom van Happy Pets.

2. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Prijzen

Prijzen vermeld in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief BTW. Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Typefouten voorbehouden.

4. Gegevens

4.1. U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens, telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

4.2 Happy Pets garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4.3 Happy Pets zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Happy Pets van uw bestelling. Dit kan mondeling, via e-mail of via de website. Happy Pets behoudt zich het recht voor, indien daar reden toe is, bestellingen te weigeren. Eventueel betaalde bedragen worden dan binnen 30 dagen na ontvangst geretourneerd op uw bankrekening.

5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Happy Pets is geaccepteerd.

6. Levering

6.1 Levering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad strekt. Voorraadgegevens vermeld op de website kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorraad in de winkel. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn voorbehouden.

6.2 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Levering is mogelijk op de volgende 2 manieren:

a. Via de brievenbuspost of pakketpost kunnen de bestelde producten geleverd worden in geheel Nederland en na overleg in het buitenland. De kosten voor deze verzendwijze worden aangegeven voor het daadwerkelijk plaatsen van uw bestelling.

b. Zelf ophalen. U kunt de bestelde artikelen zelf op te halen in onze winkel in de Bergstraat 6 te Wageningen.

7. Levertijden

7.1. Happy Pets streeft naar een zo goed en snel mogelijke levering.

7.2. De levertijd bij verzending via de post is in de regel binnen 24 uur op werkdagen na ontvangst van het door u verschuldigde orderbedrag (mits voorradig). De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald, door welke omstandigheid dan ook, zal Happy Pets u hiervan op de hoogte stellen. Happy Pets is niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door leveranciers of transportdiensten.

8. Betaling

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling wordt gedaan. De betalingen van Happy Pets lopen via de beveiligde website van Mollie. U kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

8.1. Overmaken
U kunt het bestelbedrag rechtstreeks overmaken naar IBAN NL80INGB0006015878 t.n.v. Happy Pets. Wilt u het ordernummer hierbij vermelden?

8.2 iDEAL
Deze betaalwijze wordt door de meeste banken ondersteund, mits u over internetbankieren beschikt. Via uw eigen bank kunt u via de iDEAL-methode geld overmaken. Happy Pets ontvangt een ontvangstbevestiging van de betaling, waardoor de afhandeling van uw bestelling doorgaans sneller verloopt. Happy Pets neemt de kosten voor het betalen via iDEAL voor haar rekening.

8.3 Happy Pets gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is ontvangen.

9. Garantie

9.1 Happy Pets garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De producten dienen vrij te zijn van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten.

9.2 Indien blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, of een fabricagefout bevat bent u gerechtigd het betreffende product aan Happy Pets te retourneren. Wanneer er inderdaad sprake is van garantie wordt het artikel kostenloos door Happy Pets gerepareerd of vervangen.

9.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Happy Pets, derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10. Retouren

10.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Happy Pets zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gebruikt is en voorzien is van de originele verpakking en (info) kaartjes.

10.2 De kosten voor het retour zenden van het betreffende product zijn voor uw eigen rekening.

10.3 U dient de retourzending goed te verpakken, retour zenden geschiedt voor uw risico.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Happy Pets geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Happy Pets jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

11.2 De aansprakelijkheid van Happy Pets voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

11.3 Happy Pets sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Happy Pets, waaronder de website, door een derde.

11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Happy Pets of haar ondergeschikten.

11.5 Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.6 Verwijzingen. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Happy Pets heeft geen zeggenschap over deze websites. Happy Pets is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Happy Pets, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Happy Pets niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

13. Diversen

13.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

13.2 De administratie van Happy Pets geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

13.3 Happy Pets is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

13.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Happy Pets zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Wageningen waar Happy Pets is gevestigd. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Happy Pets aangepast worden. Happy Pets adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Alle rechten voorbehouden.

Scroll naar boven